การเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรข้าราชการบรรจุใหม่
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชนก่อนประจำการ รุ่นที่๘๙
(ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย.๕๓ – ๑ มี.ค.๕๔)

แผนการเรียนรู้ จำนวน ๑๓ ชุดวิชา


เดือน

เรียนรู้หมวดวิชา/ชุดวิชา

ผู้เข้าอบรม
ทำแบบทดสอบ
ก่อนเรียนส่ง

ผู้เข้าอบรม
ทำแบบทดสอบ
หลังเรียนส่ง

สถาบันฯตรวจ/
ประกาศผล
ทาง Web-site


ตุลาคม

  เรียนรู้หมวดวิชาที่ ๑ ปลูกฝังปรัชญาการเป้นข้าราชการที่ดี
  จำนวน๒ ชุดวิชา ดังนี้
  ๑. การเป็นข้าราชการ
  ๒. การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท


ภายในวันที่
๒๐ ต.ค. ๕๓

ภายในวันที่
๒๐- ๓๐ ต.ค. ๕๓

ภายใน
๑๐ พ.ย. ๕๓


พฤศจิกายน

  เรียนรู้หมวดที่ ๒ ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่
  จำนวน ๓ ชุดวิชา ดังนี้
  ๑. ระบบราชการไทย
  ๒. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
  ๓. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


ภายในวันที่
๑๐ พ.ย.๕๓

ภายในวันที่
๒๐-๓๐ พ.ย.๕๓

ภายใน
๑๐ ธ.ค. ๕๓


ธันวาคม

 เรียนรู้หมวดที่ ๓ ความรู้พื้นฐานสำหรับราชการ
  จำนวน ๓ ชุดวิชา ดังนี้
  ๑. วินัยและจรรยาข้าราชการ
  ๒. ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  ๓. กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ


ภายในวันที่
๑๐ ธ.ค. ๕๓

ภายในวันที่
๒๐-๓๐ ธ.ค.๕๓

ภายใน
๑๐ ม.ค. ๕๔

มกราคม
๒๕๕๔

 เรียนรู้หมวดที่ ๓ ความรู้พื้นฐานสำหรับราชการ
  จำนวน ๓ ชุดวิชา ดังนี้
  ๑. วินัยและจรรยาข้าราชการ
  ๒. ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
  ๓. กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ

ภายในวันที่
๑๐ ม.ค.๕๔

ภายในวันท
ี่ ๒๐- ๓๐ ม.ค.๕๔

ภายใน
๕ ก.พ.๕๔


กุมภาพันธ์
๒๕๕๔

 เรียนรู้ หมวดที่ ๔ เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะที่จำเป็น
  มี ๕ ชุดวิชา
  ๑. พัฒนาการคิด
  ๒. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
  ๓. มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
  ๔. สมรรถนะหลักสำหรับข้าราชการพลเรือน
  ๕. การวางแผนปฏิบัติงานโครงการและการดำเนินการ ตามแผน

ภายในวันที่
๕ ก.พ.๕๔

ภายในวันที่
๑๐-๑๕ ก.พ.๕๔

ภายใน วันที่
๒๐ ก.พ.๕๔


<<  back  >>
สถาบันการพัฒนาชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0-2141-6243 ,โทรสาร 0-2143-8916