สรุปเนื้อหาสาระหนังสืออ่านประกอบเพื่อพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
สมรรถนะหลัก
การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ชื่อหนังสือ
ฝึกนิสัยพัฒนางานให้เสร็จใน 7 วัน
คิดใหญ่ ไม่คิดเล็ก
ภาษาสมอง มหัศจรรย์เทคโนโลยีสร้างความสำเร็จชั่วข้ามคืน
ความสำเร็จอยู่แค่เอื้อม
   e-book    ขั้นตอนการเข้าใช้

การบริการที่ดี
ชื่อหนังสือ
วิธีสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
   e-book  

การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ชื่อหนังสือ
เครือข่าย ธรรมชาติ ความรู้และการจัดการ
เทคนิคการประชุม แบบมืออาชีพ Meeting tha Works
การสร้างเครือข่ายเพื่อความสำเร็จ (NETWORKING FOR CAREER SUCCESS)"
   25 แนวทางอันทรงอานุภาพการบริหารคน"
เทคนิคการประชุม
เกาะท้ายไปกับวิทยากร KM
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
   e-book  

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม
ชื่อหนังสือ
ไอสไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น
วาทะคานธี:รวมข้อคิด คำคอมของบิดาแห่งชาติของประเทศอินเดีย
เริ่มแรกเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
    e-book  

การทำงานเป็นทีม
ชื่อหนังสือ
การบริหารจัดการทีมงาน
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์รู้ใจคน
101 วิธีจูงใจลูกน้องให้ทำงานเกินเงินเดือน
ทักษะและวิธีการทำงานร่วมกัน
บุคลิกภาพเชิงบวกสำหรับคนทำงาน
ทำอย่างไรให้เขายอม
กฎทอง 17 ประการของการเป็นทีมเวร์กที่ดี
   e-book  

 


ถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0-2141-6243 ,โทรสาร 0-2143-8916