นายมนตรี นาคสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้นำชุมชน
ที่เข้ารับการฝึกอบรม "หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน (Smart Leader)" รุ่นที่ 14
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำชุมชน จำนวน 99 คน จาก 35 จังหวัด
โดยมีนางสาวปัทมา สนธิทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายกสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 0-2141-6243 ,โทรสาร 0-2143-8916