บัญชีรายชื่อผู้รู้/ผู้มีประสบการณ์ ที่มีประสบการดีเด่น

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สังกัด เทคนิค/ความรู้/เชี่ยวชาญ เบอร์ติดต่อ
1
นายธานินทร์ สุขแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ศูนย์ฯพิษณุโลก เทคนิคการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัดในทัศนะพัฒนาการอำเภอ
 
2
นางอโรทัย แก้วกิ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ศูนย์ฯพิษณุโลก ชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
3
นายประยุกต์ สุดธัญญรัตน์ พัฒนาการอำเภอ ศูนย์ฯพิษณุโลก เทคนิคการบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  
4
นายนรชาติ วงศ์หาบุศย์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ศูนย์ฯพิษณุโลก เทคนิคการผลิตถ่านไร้ทาร์และการเก็บน้ำส้มควันไม้  
5
นายประสาตร์ หมั่นดี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพจ.อุตรดิตถ์ การพัฒนาช่องทางการรับส่งเอกสารทางราชการด้วยช่องนกกระจอก Online  
6
นางทุงสะกรานต์ สุดธัญญรัตน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพจ.สุโขทัย เทคนิคการจัดเก็บงานในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระบบ  
7
นายณรงค์ จันทร์เมือง นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.แม่วงศ์ จ.นครสวรรค์ การจัดทำหลักฐานเชิงประจักษ์โดยสรุปบทเรียน  
8
นายนิคม ทับทอง นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก แนวทางการทำงานพัฒนาชุมชนภายใต้ข้อจำกัดให้ประสบความสำเร็จ
กรณีศึกษาการทำงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางกระน้อย
 
9
นางจิตติมา บุญแจ้ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน สพอ.เมืองอุทัยธานี การพัฒนาชุมชนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างชุมชนให้เป็น
ชุมชน อยู่ดี กินด
 
10
นางสาววิลาวัลย์ ทองเอี่ยม นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก การจัดทำแผนชุมชนให้มีคุณภาพ  
11
นางสาวปาณพัณ สันตะวัน นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.แม่สอด จ.ตาก สื่อประชาสัมพันธ์กับงานพัฒนาชุมชน  
12
นางภัทชญา ศรีปาน นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ศูนย์ฯพิษณุโลก การจัดการความรู้ในองค์กร  
13
นางสุมลมาลย์ บัวจันทร์ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.เมือง จ.พิษณุโลก ความรู้เรื่อง มชช.  
14
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน   สพจ.เพชรบูรณ์ KM จปฐ.  
15
นายสำราญ สีนา พัฒนาการอำเภอ สพอ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ลดหนี้ชุมชนบ้านป่าเผือก  
16
นายยงยุทธ พันตารักษ์ พัฒนาการอำเภอ สพอ.เมือง จ.พิจิตร การสร้างระบบหมุนเวียนเงินทุนให้ต่อยอดขยายผล แก้จนอย่างยั่งยืน  
17
นางสาวนภัทร แสนดำรง นักวิชการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ สพอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เทคนิคการทำให้ผู้นำ อช.ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน  
18
นางสมบูรณ์ เขียนน้อย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร เส้นทางสายผู้นำ อช.สู่การสร้างอาชีพชุมชน