การพัฒนาทุนชุมชน

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
การพัฒนาผู้นำชุมชน
การส่งเสริมแผนชุมชน
การจัดการความรู้ของชุมชน
การบริหารจัดการข้อมูล
การพัฒนาบุคลากรและองค์กร
  • การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  • การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
  • การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • การจัดการความรู้ในองค์กร
  • การวิจัยและพัฒนา
เทคนิคการทำงานในตำแหน่งงานต่าง ๆ
Community Development Institute (CDI)
สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2141-6244, 0-2141-6248,0-2141-6266 / โทรสาร. 0-2143-8916 / e-mail: hrd@cdd.go.th